top of page
Search
  • dzrihen

התקנת לוח חשמל ביתי - השאירו את זה למומחים בתחום

Updated: Jun 10, 2021

מה חשוב לדעת על התקנת לוחות חשמל ביתיים? מי ראשי להתקין, לתקן או לטפל בלוחות החשמל הביתיים ואיזה פעולות ניתן לבצע באופן עצמאי בלוחות החשמל? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.החלפת לוחות חשמל ביתיים
התקנת לוחות חשמל ביתיים

לוחות החשמל הביתיים נועדו למלא מספר תפקידים מרכזיים וביניהם:

  • נקודת הכניסה הראשית של החשמל לתוך שטח הבית

  • ניתוק מבוקר של החשמל מתוך שטח הבית

  • מגן על מעגלי זרם החשמל מפני עומס יתר או קצר חשמלי

  • מגן מפני התחשמלות במידה ומותקן בו מפסק זרם פחת

בעבר הרחוק, לוחות חשמל ביתיים הותקנו מחוץ לשטח הדירה, כאשר ברוב מבני המגורים הישנים, הלוחות הותקנו בחדר המדרגות. כיום, תקן הבנייה מחייב התקנת לוחות חשמל ביתיים בתוך תחומי הבית או הדירה, כאשר "שעון" החשמל (מונה) מותקן מחוץ לדירה, וזאת על מנת לאפשר לעובדי חברת החשמל לטפל במונה במידת הצורך. במבני מגורים חדשים, כל הנתיכים הראשיים ומוני החשמל מצויים בתוך ארונות מתכת בחדר המדרגות ו/או בשטח משותף אחר במבנה.


התקנה, תיקון וטיפול בלוחות חשמל ביתיים - מי ראשי לבצע את העבודה?

לוחות החשמל מחוברים ישירות לרשת החשמל, ולכן, אין כל דרך לנתק אותם ללא ניתוק פיזי של חוטי הכניסה או ללא נגישות לנתיכים של רשת החשמל. כפועל יוצא מכך, כל תיקון, טיפול או הוספת מרכיבים ללוחות החשמל הביתיים מחייב אתכם לשכור את שירותיו של חשמלאי מוסמך המתמחה בביצוע עבודות חשמל בלוחות חשמל.


כמו כן, התקנת לוח חשמל ביתי היא פעולה מקצועית החייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חשוב לציין שכל שינוי של הנתיכים בלוח החשמל הביתי או כל דרישה וצורך להוספת נקודות חשמל נוספות לשטח הדירה, הן פעולות העלולות להוביל לעומס יתר, ולכן, בכל לוח חשמל ביתי קיימים מספר מעגלים נפרדים המחוברים לרשת החשמל באמצעות נתיכים נפרדים. ברוב המקרים, מעגלים אלו נועדו לצרכי הפעלת נקודות חשמל המיועדות למכשירים זוללי אנרגיה כגון: מדיח כלים, מכונות כביסה, מזגן, מייבשי כביסה וכדומה. כפועל יוצא מכך, תכנון מיטבי של לוחות החשמל הביתיים כולל התקנת לוח חשמל ביתי הן פעולות אותן יכול ורשאי לבצע אך ורק חשמלאי מוסמך.


אם כך, מהן הפעולות אותן ניתן לבצע באופן עצמאי בלוחות החשמל הביתיים?

בעלי דירות ובתים אשר אינם מוסמכים לבצע עבודות חשמל, אינן רשאים לבצע כל פעולה מקצועית בלוחות החשמל, לרבות, התקנה, תיקון, הוספה של נתיכים ונקודות חשמל וכדומה. יחד עם זאת, ישנן מספר פעולות אותן ניתן לבצע באופן עצמאי בהקשר של לוחות חשמל וביניהן:

  • סימון ורישום נתיכים על מנת לדעת איזה מעגל בדירה שייך לאיזה נתיך

  • בדיקה תקופתית בכל הנוגע למפסק זרם פחת

  • ניתוק וחידוש זרם החשמל לצורך ביצוע עבודות חשמל פשוטות כגון: החלפת גוף תאורה או מתג וכדומה

  • חידוש הפסקת החשמל במקרים בהם אחד מהנתיכים "קפץ" כתוצאה מקצר חשמלי וכדומה


מעבר לפעולות אלו, כל פעולה אחרת הקשורה ללוחות החשמל, חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page